POMYSŁY

Dążymy do tego, by:

 Jelenia Góra stała się jednym z najatrakcyjniejszych miast do życia i wypoczynku w skali całego kraju!

Jest to pragnienie wyrażone przez mieszkańców Jeleniej Góry. Mamy świadomość, że by móc je zrealizować czeka nas ogrom pracy, zaangażowania, poświęcenia. Pragnienie to chcemy realizować we współpracy z mieszkańcami i sympatykami Jeleniej Góry, którzy są ekspertami w różnych 10 obszarach funkcjonowania Miasta.

Poprzez szereg spotkań i konsultacji wspólnie wypracowujemy katalog pomysłów na zmiany w naszym Mieście. Nie jest to obietnica zrealizowania wszystkiego w 100%, lecz podjęcia starań, aby osiągnąć jak najwięcej w tym kierunku. Zgodnie z zapisami widniejącymi w naszej strategii będziemy dążyć do:

 • profesjonalizacji sztuki zarządzania,
 • wdrażania coraz bardziej rzetelnego i racjonalnego zarządzania już istniejącym budżetem.

Pozwoli to na wygenerowanie dodatkowych oszczędności, a przyciąganie nowych inwestorów oraz turystów spowoduje wzrost przychodów do budżetu, które zostaną przekierowane na realizację określonych przez nas działań.

Przedstawione propozycje będziemy poddawać doskonaleniu dzięki zaangażowaniu coraz większego grona naszych mieszkańców, którzy będą mieli rzeczywisty wpływ na pozytywny rozwój naszego regionu. Jeżeli chcesz dołączyć, skontaktuj się z nami:

Wierzymy, że Jelenia Góra w przyszłości stanie się jednym z najatrakcyjniejszych miast do życia i wypoczynku w skali całego kraju właśnie poprzez działania w następujących 10 obszarach:

 1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Spółek Miejskich:
  a) optymalizowanie zarządzania Urzędem Miasta poprzez stosowanie metod koncepcji New Public Management,
  b) obniżenie o 50% opłat za wodę i ścieki dla wszystkich mieszkańców,
  c) obniżenie o 50% opłat za wywóz śmieci,
  d) racjonalizacja/obniżenie/dodatkowe ulgi podatków od nieruchomości,
  e) wprowadzenie dodatkowych udogodnień dla osób chcących osiedlić się w Jeleniej Górze,
  f) utworzenie i/lub wsparcie aktywnego funkcjonowania rad doradczych Prezydenta Miasta:
  – Młodzieżowej Rady Miejskiej
  – Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
  – Rady Biznesu,
  – Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  – Rad Dzielnicowych Zabobrza, Cieplic, Czarnego, Goduszyna, Sobieszowa, Jagniątkowa.
  g) poprawa jakości i szybkości obsługi mieszkańców w urzędach i spółkach samorządowych.
  – umawianie na godzinę przez internet,
  – weryfikacja systemu zarządzania przez cele, wskaźników jakościowych,
  – wdrożenie procesu doskonalenia w celu poprawy jakości i skrócenia czasu załatwiania sprawy,
  h) udrożnienie parkingu przy Urzędzie Miasta. Wprowadzenie dodatkowych usprawnień w celu zwiększenia przepustowości i dostępności dla faktycznych interesariuszy.
  i) optymalizacja kosztów oświetlenia:
  Wymiana oświetlenia już rozpoczęta ale bardzo bardzo mało punktów jest. Jak najwięcej eko led, pozbyć się prądożernych i nie ekologicznych żarówek zwykłych. Dołożenie oświetlenia w miejscach totalnego mroku i braku instalacji elektrycznej – ekologiczne latarnie solarne autonomiczne. Np. na wsi Wilkanów od 7 lat działające znakomicie.
  pomysł zgłoszony przez naszego czytelnika
 2. Rozwój biznesu i przedsiębiorczości:
  a) utworzenie Karkonoskiego Parku Naukowo-Technologicznego,
  b) centra badawczo rozwojowe,
  c) centra usług wspólnych,
  d) produkcja przemysłowa przyjazna środowisku,
  e) utworzenie inkubatora przedsiębiorczości,
  f) wydzielenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych (przemysłowych i turystycznych) oraz rozbudowa prawidłowej infrastruktury drogowej (Strefa na Spółdzielczej nie posiada drogi z miejscami do czasowego (do 15 minut) zatrzymania się samochodów dostawczych i autobusów.
  g) Nowoczesne technologie
  -wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii dostępu do szybkiego internetu drogą radiową
 3. Opieka zdrowotna:
  a) pozyskanie prywatnych inwestorów w opiekę medyczną. Opieka medyczna w zakresie podstawowym oraz wyspecjalizowanych usług (obejmująca usługi fundowane z NFZ oraz dla osób prywatnych),
  b) rozwój turystyki medycznej,
  c) wspieranie obecnych szpitali, ośrodków w zakresie poprawy organizacji pracy i skracania kolejek oczekiwania na świadczone usługi.
  d) mieszkania na wynajem dla specjalistów po kosztach,
  e) zwolnienie z podatku od nieruchomości usług medycznych.
 4. Rozwój sektora obywatelskiego:
  a) sukcesywne zwiększanie puli środków na Jeleniogórski Budżet Obywatelski,
  b) podpisanie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wraz ze zwiększeniem zakresu tej współpracy poprzez umożliwienie tworzenia projektów partnerskich pomiędzy Miastem a NGO w obszarach najbardziej priorytetowych dla Jeleniej Góry,
  c) organizacja szkoleń dla członków lokalnych NGO z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków możliwych do pozyskania przez organizacje obywatelskie,
 5. Edukacja:
  a) poprawa jakości kształcenia wraz z poszerzeniem oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Jeleniej Górze jako środek do zatrzymania młodych osób w Jeleniej Górze:
  – tworzenie w porozumienie z uczelniami wyższymi niszowych kierunków kształcenia,
  jak np. transport – specjalność pojazdy terenowe,
  – konkurs Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na najlepsze prace dyplomowe rozwiązujące
  największe wyzwania stojące przed Jelenią Górą,
  – oferta edukacyjna dla obywateli obcojęzycznych nawet odpłatna.
 6. Kultura i rozrywka:
  a) wsparcie w zakresie promocji oraz wzbogacania oferty Filharmonii Dolnośląskiej oraz jeleniogórskich teatrów,
  b) tworzenie kreatywnych miejsc rozrywki wraz z organizacją eventów na skalę ogólnopolską i międzynarodową dla ludzi w wieku pomiędzy 20 a 35 rokiem życie jako element walki z trendem opuszczania miasta przez osoby młode po zakończeniu szkoły średniej:
  – dbanie o poziom jakości i wspieranie Wielkich Jeleniogórskich Juwenaliów,
  c) zakończenie z sztucznym zamknięciem (wyciszeniem) po 21:00 centrum miasta (wymarłe miasto). Centrum winno być jak w wielu miastach na świecie otwarte na „zabawę i rozrywkę”.
 7.    Transport i komunikacja:
  a) opracowanie polityki transportowej Jeleniej Góry,
  b) rozbudowa infrastruktury drogowej pozwalającej na lepsze połączenie z kierunkami do Wrocławia, Legnicy, Zgorzelca oraz Jakuszyc,
  c) bezpłatna komunikacja miejska MZK dla seniorów – obniżenie wieku z prawem do bezpłatnego korzystania do 70 roku życia.
  (karta seniora, duża rodzina, niepełnosprawny, upoważniająca do 30 przejazdów miesięcznie)
  d) park & drive
 8. Ochrona środowiska:
  a) wykorzystanie zasobów wód termalnych do ogrzewania miasta
  b) stała kontrola z powietrza (drony) obszarów o zwiększonej emisji pyłów PM2.5, PM 10 czy gazów
  c) sukcesywna wymiana ogrzewania i likwidacja niskiej emisji łącznie z zakazem spalania niskiej jakości paliwa
  d) współudział w pozyskaniu (jak to robią inne gminy) dotacji na OZE dla prosumentów.
 9. Wsparcie seniorów, osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  a) Opracowanie mapy barier architektonicznych w mieście pod kątem programu „Dostępność+”
  b) opracowanie mapy drogowej usuwania barier architektonicznych w starych zasobach mieszkaniowych poprzez instalacje wind, podjazdów itp.
  c) bezwzględne respektowanie zasady planowania uniwersalnego w obiektach użyteczności publicznej,
  d) rozwijanie turystyki dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi na wózkach w oparciu m.in. o rewitalizację obszaru „Borowego jaru” z zagospodarowaniem terenów wodnych,
  e) diagnozowanie zdrowotności społeczeństwa Miasta m.in. poprzez badania przesiewowe diagnozujące poziom zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi ( cukrzyca, zespoły chorób otępiennych, choroby nowotworowe),
  f) wspieranie przez Miasto instytucji asystentów osób niepełnosprawnych jako narzędzi poprawiających jakość życia seniorów i niepełnosprawnych jeleniogórzan.
 10. Sport, turystyka i rekreacja:
  a) utworzenie Jeleniogórskiej Promenady Bobru,
  b) promocja regionu w skali kraju i Europy:
  – przygotowania i opracowanie wspólnej polityki promocyjnej dla miejscowości Kotliny Jeleniogórskiej,
  – rozwijanie tras turystycznych dla seniorów, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi na wózkach jako istotnego    elementu oferty turystycznej Miasta.
  c) inwestowanie w atrakcje turystyczne między innymi takie jak:
  – obiekty umożliwiające spacer w koronach drzew w lokalizacji blisko centrum Jeleniej Góry,
  – parki linowe, parki rozrywki, place zabaw umożliwiające aktywny wypoczynek szczególnie dla rodzin z dziećmi,
  – pozyskanie inwestora do budowy alternatywnego Aquaparku jako dużego centrum rozrywki
  atrakcyjnego w skali międzynarodowej, z szerokim wykorzystaniem zasobów wód termalnych.
  d) rozwój infrastruktury sportowej w regionie i wsparcie lokalnych klubów sportowych:
  – pozyskanie inwestora wyczynowego toru saneczkowego,
  – rozwój obecnej infrastruktury narciarstwa zjazdowego i poprawa konkurencyjności względem
  podobnych obiektów ulokowanych w Czechach
  e) budowanie świadomości atrakcyjności miasta i regionu wśród mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej i turystów:
  – stworzenie projektu cyklicznych bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po mieście i regionie we współpracy z uczelniami wyższymi (UE, KPSW), organizacjami pozarządowymi oraz gestorami turystyki.

Jeżeli masz uwagi do powyższych punktów i pomysły do dodania to napisz do nas.