STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA

ETOS Jelenia Góra

z dnia 09-04-2018 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

 1. ETOS Jelenia Góra, zwany w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Stowarzyszenie ma prawo korzystać z nazwy skróconej, która brzmieć będzie: ETOS JG.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

 1. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Jeleniej Górze.
 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polski i poza jej granicami zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§3

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu.
 2. Stowarzyszenie ma prawo zakładać i być członkiem związków stowarzyszeń.
 3. O przystąpieniu bądź założeniu organizacji, o których mowa w ust.1-2, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarządzwykłą większością głosów.

§5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.
 2. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 §6

          Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności na terenie Jeleniej Góry,
 2. promowanie nowoczesnych metod zarządzania w samorządach lokalnych,
 3. promowanie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych,
 4. udzielanie pomocy mieszkańcom Jeleniej Góry i okolic zgłaszających się w sprawach dla nich trudnych,
 5. wspieranie inicjatyw i umożliwienie aktywnego udziału mieszkańców Jeleniej Góry w życiu miasta,
 6. promowanie kultury, w szczególności tworzonej przez osoby związane z Jelenią Górą,
 7. prowadzenie działań szkoleniowych i edukacyjnych dla w szczególności dla mieszkańców Jeleniej Góry,
 8. popularyzowanie rekreacji i turystyki w regionie jeleniogórskimjako form aktywnego stylu życia,
 9. organizacja inicjatyw charytatywnych oraz promocja wolontariatu,
 10. promocja regionu jeleniogórskiego w kraju i za granicą,
 11. propagowanie wiedzy o regionie, kształtowanie wartości, świadomości miejsca pochodzenia,
 12. podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwijania życia kulturalnego, a w szczególności kreowania wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym,
 13. tworzenie możliwości do poznania innych krajów Unii Europejskiej i całego świata,
 14. działanie na rzecz integracji różnych środowisk, różnego pochodzenia, religii i narodów,
 15. działanie na rzecz promocji ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
 16. działanie na rzecz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w tym z organizacjami samorządowymi innych miast i państw,
 17. prowadzenie działalności zapobiegających powstawaniu patologii w społeczeństwie,
 18. propagowanie, sportu, aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia szczególnie wśród mieszkańców Jeleniej Góry,
 19. promocja postaw przedsiębiorczych szczególnie wśród mieszkańców Jeleniej Góry.

 §7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z samorządami lokalnymi, a w szczególności z samorządem lokalnym Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego,
 2. współpracę ze wszystkimi organizacjami państwowymi oraz pozarządowymi na każdym możliwym szczeblu w kraju i za granicą,
 3. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów i seminariów,
 4. organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków w dziedzinach i kierunkach ich zainteresowań,
 5. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, konkursów i plenerów,
 6. prowadzenie wymian oraz projektów międzynarodowych,
 7. czynne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturowym regionu jeleniogórskiego,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej, wystawowej i multimedialnej,
 9. prowadzenie kampanii informacyjnych i tematycznych (publikacje plakatów, naklejek, materiałów promocyjnych, itp.),
 10. wytwarzanie, promowanie, udostępnienie, dystrybucję produkcji filmowych (audiowizualnych),
 11. wydawanie gazety, biuletynów, książek,
 12. wszelkie inne działania prowadzone zgodnie z prawem, potrzebne do realizacji celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 §9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych,
 • członków juniorów.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna w przedziale wieku powyżej16lat, która:
 1. prawidłowo wypełniła deklarację członkowską i uzyskała na niej podpisy popierające dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i Przewodniczącego jednej z Grup Roboczych lub Prezesa Zarządu,
 2. zapoznała się z treścią Statutu,
 3. podpisem zadeklarowała: przyjęcie założeń statutowych, aktywne uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia i przestrzeganie jego zasad.
 1. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
 5. Członkiem juniorem może być osoba w wieku do 16 roku życia, która spełnia kryteria członka zwyczajnego poza kryterium wieku. Członkowi juniorowi przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego oraz biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, członek junior uczestniczy w posiedzeniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 6. Członek junior poza wypełnieniem deklaracji członkowskiej musi przedłożyć Zarządowi Stowarzyszenia pisemną zgodę jego rodziców lub opiekunów prawnych na członkostwo w Stowarzyszeniu.

§11

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych zdarzeniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 §12

 1. Członek wspierający, członek honorowy i członek junior, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §11 ust.1 pkt b-e.
 2. Członek wspierający, członek honorowy i członek junior ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 5. Członek junior obowiązany jest do uiszczania składek członkowskich oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka zwyczajnego lub członka juniora,
  3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  4. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  5. w wyniku pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała,
  7. złamania zapisów statutu
  8. działania na szkodę stowarzyszenia lub przez nieopłacenie składek.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 §14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 3. Szczegóły trybu wyboru delegatów określi regulamin.

§15

 1. Pierwsza kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, następne kadencje trwają cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

 §16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

 §17

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 4. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, juniorzy i zaproszeni goście.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. W sprawach niecierpiących zwłoki termin ten może być skrócony do 7 dni.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
 7. a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w §15 ust.3,
 8. b) może być wyznaczony jednocześnie drugi termin Walnego Zebrania Członków, w którym zebrani bez względu na liczbę uprawnionych stanowią quorum do podejmowania uchwał, z wyłączeniem możliwości dokonania zmian w statucie, we władzach oraz rozwiązania Stowarzyszenia.

§18

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §15 ust.1
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i protokolant obrad wybrani przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. W przypadkach określonych w ust.7 pkt b-c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia na piśmie odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. Uchwalanie budżetu,
 5. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
 9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Rozdział VI

Zarząd

§20

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie Członków, bezwzględną większością głosów. Quorum na pierwszym posiedzeniu nie mniej niż 7 osób.
 3. Zarząd składa się z od 3 do 9 osób, w tym obowiązkowo z:
  • prezesa,
  • wiceprezesa,
  • sekretarza,
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

 §21

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określenie szczegółowych kierunków działania.
 3. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
 4. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 8. Powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń.
 11. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 12. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
 13. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 14. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

 §22

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków, w tym z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

 §23

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 §24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§25

W przypadkach określonych w §23 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział VIII

Grupy Robocze

 §26

 1. Stowarzyszenie w celu lepszego wykonywania zadań statutowych może powoływać tematyczne Grupy Robocze.
 2. Stowarzyszenie powołuje tematyczne Grupy Roboczeuchwałą Zarządu.
 3. Grupy Roboczemają prawo głosu doradczego i podlegają kontroli Zarządu wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub regulaminie Grupy Roboczej.
 4. Grupy Robocze zbierają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 5. Prezes Stowarzyszenia ma prawo do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia określonej Grupy Roboczej w ciągu 7 dni od powiadomienia jej przewodniczącego.
 6. Członkiem Grupy Roboczejmoże zostać wyłącznie członek zwyczajny bądź członek junior Stowarzyszenia.
 7. Pracami Grup Roboczych kierują ich przewodniczący i wiceprzewodniczący.
 8. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierają członkowie rady tematycznej zwykłą większością głosów. Kandydatury te zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
 9. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego trwa 2 lata.
 10. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego odwołują członkowie określonej Grupy Roboczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Stowarzyszenia większością 2/3 głosów wszystkich członków określonej Grupy Roboczej.
 11. Roczne sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej składa jej przewodniczący Walnemu Zebraniu Członków.
 12. Tryb zwoływania i prowadzenia obrad określonej Grupy Roboczej oraz szczegółowe zasady jej funkcjonowania określi regulamin uchwalony przez jej członków zwykłą większością głosów oraz zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział IX

Majątek i fundusze

 §27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 §28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. wpłaty i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej,
  6. wpływy z prowadzenia zbiórek pieniężnych oraz aukcji zgodnie z obowiązującym prawem na cele statutowe,
  7. udział w konkursach grantowych oraz zleceniach publicznych w celu zebrania środków na realizację konkretnych projektów Stowarzyszenia.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków terminowo i bez zbędnej zwłoki.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 §29

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie prawi obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób z Zarządu Stowarzyszenia: Prezesa oraz Wiceprezesa i pieczęć Stowarzyszenia.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu i pieczęć Stowarzyszenia.

 

Rozdział X

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§30

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §17 ust.3 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych  w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 5. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.